1. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań, właściwą organizację pracy Zakładu. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Zakładu oraz warunki jego działania, a w szczególności:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań, bądź eliminowania spostrzeżonych uchybień;
 • zapewnia opracowywanie i realizację planów finansowych Zakładu, zatwierdza je oraz przekazuje je Prezydentowi m. st. Warszawy;
 • zatwierdza po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy i uzgodnieniu z Prezydentem m. st. Warszawy regulamin organizacyjny Zakładu;
 • reprezentuje miasto stołeczne Warszawa w odniesieniu do mienia posiadanego przez Zakład, zapewnia prowadzenie ewidencji mienia m. st. Warszawy będącego w posiadaniu Zakładu;
 • prowadzi kontrolę wewnętrzną w Zakładzie w zakresie realizowanych zadań, określonych statutem Zakładu;
 • realizuje zadania w zakresie kontroli finansowej w Zakładzie;
 • sprawuje nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sądowymi;
 • sprawuje nadzór w zakresie zarządzania ryzykiem w Zakładzie, w tym określa sposób organizacji zarządzania ryzykiem zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i innymi aktami prawa w tym zakresie.

2. Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

 • dokonuje czynności wynikające z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy;
 • dysponuje funduszem wynagrodzeń w Zakładzie;
 • sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, dokonuje okresowych ocen oraz rozpatruje skargi dotyczące pracy pracowników Zakładu;
 • ustala regulamin pracy Zakładu;
 • wykonuje zadania dyrektora jednostki, wynikające z przepisów odrębnych;
 • realizuje inne zadania z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }