1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Główny Księgowy Zakładu realizuje obowiązki i uprawnienia określone w przepisach o finansach publicznych, rachunkowości oraz zamówieniach publicznych.
3. Do zadań Głównego Księgowego należy zapewnienie prowadzenia rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

  • organizowanie sporządzania, obiegu oraz kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwą dokumentację zdarzeń gospodarczych;
  • terminowe przygotowywanie i przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;
  • prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu polegającej na dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, planem finansowym Zakładu oraz harmonogramem dochodów i wydatków, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń oraz spłaty zobowiązań;
  • opracowywanie kwartalnych analiz realizacji planu finansowego Zakładu oraz wykorzystania środków będących w dyspozycji Zakładu;
  • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych;
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz zasad obiegu dokumentów;
  • organizowanie w sposób właściwy przechowywania dokumentacji księgowej, sprawozdawczej i innej, będącej w dyspozycji Działu Finansowo-Księgowego oraz zabezpieczenie tej dokumentacji przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych;

4. Główny Księgowy Zakładu pełni funkcję Kierownika Działu Finansowo-Księgowego, który kieruje i koordynuje pracę w podległym dziale.
5. Główny Księgowy ma prawo żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji
i wyjaśnień oraz wnioskować do Dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }