1. Dział Finansowo-Księgowy pełni funkcję dysponenta środków budżetowych, realizuje zadania Zakładu w zakresie projektowania i wykonywania budżetu Zakładu oraz prowadzi sprawy dotyczące obsługi finansowo – księgowej Zakładu.
2. Do właściwości Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków oraz kontrola nad prawidłową jego realizacją w skali całego roku,
 • dokonywanie zmian w budżecie jednostki zgodnie z przyjętym trybem i zasadami,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie rejestru operacji finansowych (zakup, sprzedaż, wystawianie faktur, sporządzanie przelewów),
 • obsługa bieżących rachunków bankowych,
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji budżetu (dochodów i wydatków) oraz sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu księgowości,
 • syntetyczna i analityczna ewidencja kont rozrachunkowych, prowadzenie rozliczeń
  z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
 • składanie cząstkowych deklaracji VAT w aplikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem m.st. Warszawy w tym zakresie,
 • sporządzanie i wysyłanie w aplikacji Urzędu m.st. Warszawy jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
 • ewidencjonowanie i naliczanie przychodów z nieruchomości,
 • obsługa interesantów w zakresie bieżących naliczeń należności, uzgadniania sald
  i rozliczeń,
 • rozliczanie opłat za media,
 • analityczna ewidencja kosztów na poszczególne nieruchomości,
 • ustalanie raz w roku kosztów utrzymania 1m2 nieruchomości według rzeczywistych kosztów poniesionych w rozliczonym i zamkniętym okresie,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obsługa kasy wewnętrznej jednostki,
 • rozliczanie nieruchomości przekazywanych ich właścicielom w zakresie kosztów zarządu, eksploatacji i remontów nieruchomości prywatnych będących w zarządzie Zakładu,
 • prowadzenie ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 • zamawianie środków pieniężnych na wydatki,
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • obsługa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (wystawianie not księgowych, kontrolowanie należności i zobowiązań, udział pełnomocnika w zebraniach wspólnot).
 • prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków jednostki,
 • ustalanie wysokości należności z tytułu wpłaconych kaucji mieszkaniowych,uzgadnianie ewidencji księgowej z działami merytorycznymi.