1. Działem Administracji kieruje kierownik działu, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.
2. Dział Administracji realizuje zadania związane z:

 • utrzymaniem należytego porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu;
 • określaniem wymiaru opłat za najem lokali mieszkalnych, w tym ich odpowiedniej regulacji na podstawie polityki czynszowej m.st. Warszawy;
 • nadzorem nad przejmowaniem lokali i rozliczaniem najemców ze zwalnianych lokali;
 • prowadzeniem ewidencji lokali niezasiedlonych oraz podejmowaniem działań zmierzających do szybkiego przygotowania lokali zwalnianych do kolejnego zasiedlenia;
 • prowadzeniem działań windykacyjnych w zakresie bezpośredniego kontaktu z najemcami lokali mieszkalnych w przypadku stwierdzenia zwłoki w opłatach w przedziale od jednego do dwóch okresów rozliczeniowych;
 • przygotowywaniem wypowiedzeń umów najmu lokali mieszkalnych w zakresie przewidzianym przepisami z wyjątkiem wypowiedzeń z tytułu zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego;
 • przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do radcy prawnego celem skierowania spraw do sądu;
 • współdziałaniem z kontrahentami w zakresie świadczonych przez nich usług oraz potwierdzaniem ich racjonalności, prawidłowości wykonania i rzetelności wystawionych faktur;
 • obsługą Systemu Zarządzania Energią w zakresie lokali mieszkalnych i części wspólnych zarządzanego zasobu oraz współpraca w tym zakresie z komórkami Urzędu m.st. Warszawy;
 • prowadzeniem zbioru dokumentów dotyczących lokali i budynków mieszkalnych;
 • przygotowaniem dokumentów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych;
 • sprawowaniem nadzoru nad dozorcami domów;
 • przygotowywaniem w oparciu o oszczędną i racjonalną gospodarkę zakupu sprzętu
  i materiałów niezbędnych dozorcom do wykonywania zadań;
 • przygotowywaniem i realizowaniem zakupów niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomościami będącymi w administrowaniu Zakładu;
 • współpracą z dostawcami mediów, a także usługodawcami na rzecz Zakładu w zakresie prawidłowości dostaw i usług;
 • współpracą z komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie kontroli terminowości, jakości i prawidłowości świadczonych na rzecz Zakładu dostaw (dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, dostarczania gazu i innych mediów) i usług (wywozu nieczystości płynnych i stałych, wywozu gabarytów, pielęgnacji zieleni, sprzątania itp.);
 • rozpatrywaniem wniosków o obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów przez najemców lokali mieszkalnych;
 • realizacją Programu „Poznaj swojego najemcę̨”;
 • udziałem w protokolarnym przejmowaniu lub przekazywaniu nieruchomości;
 • udziałem w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie obsługi zarządzanych nieruchomości oraz wyposażenia dozorców w niezbędne materiały i narzędzia;
 • przygotowywaniem sprawozdawczości i odpowiednich rejestrów z zakresu pracy działu.