Aktualności

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy informuje, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr XLVII/1459/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 kwietnia 2021r. poz.3750) od dnia 12 maja 2021r. ulegają zmianie czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu/odszkodowania.

Zgodnie z § 3 rozdziału 10 „Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”:

„1. Czynniki podwyższające – budynek, w którym znajduje się lokal:

1) położony jest w strefie centralnej – wzrost o 10%;

2) podlega ochronie fizycznej – wzrost o 10%;

3) wolnostojący, w którym wydzielono do 4 lokali – wzrost o 15%.

  1. Czynniki obniżające:

1) budynek, w którym znajduje się lokal położony jest w strefie peryferyjnej – obniżka o 10%;

2) brak instalacji zimnej wody w lokalu – obniżka o 15%,

3) brak kanalizacji w lokalu – obniżka o 15%,

4) brak WC w lokalu – obniżka o 15%,

5) brak łazienki w lokalu – obniżka o 10%,

6) brak łazienki i WC w lokalu – obniżka o 25%,

7) brak instalacji centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania lokalu – obniżka o 30%,

8) brak instalacji centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej w lokalu, przy równoczesnym braku zastosowania odnawialnych źródeł energii do

podgrzewania wody – obniżka o 10%,

9) brak pomieszczenia kuchennego albo wnęki kuchennej w lokalu – obniżka o 10%,

10) pomieszczenie kuchenne albo wnęka kuchenna pozbawiona bezpośredniego

oświetlenia naturalnego – obniżka o 2%,

11) brak instalacji gazowej przy jednoczesnym braku odpowiednio wzmocnionej instalacji elektrycznej – obniżka o 5%,

12) lokal wspólny tj. taki lokal mieszkalny, w którym poszczególne izby najmowane są przez dwóch lub więcej najemców – obniżka o 10%, przy czym za wspólne korzystanie z pomieszczeń: kuchnia, łazienka, WC – dodatkowa obniżka o 7% za każde z nich,

13) brak odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp do lokalu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku i zamieszkującym w tym lokalu – obniżka o 20%,

14) lokal, z którego korzystanie przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku i zamieszkującą w tym lokalu jest utrudnione, jeżeli najemca złoży wniosek i zostanie zakwalifikowany do zamiany lokalu – obniżka o 20%,

15) lokal usytuowany powyżej 4 kondygnacji nadziemnej w budynku bez windy – obniżka o 10%,

16) lokal położony w suterenie budynku – obniżka o 15%,

17) lokal znajdujący się w budynku wymagającym napraw głównych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja schodów i dach) – obniżka o 20%,

18) lokal powinien być opróżniony w związku z decyzją organu nadzoru budowlanego – do czasu tego opróżnienia – obniżka o 50%.

  1. Suma czynników obniżających nie może być większa niż 60%.
  2. Czynników obniżających i podwyższających określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się do stawki czynszu za najem socjalny lokalu.”

UCHWAŁA NR XLVII/1459/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy