Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z  Zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.
Treść Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy, wraz z załącznikami (czytaj)
Wymagane dokumenty:

 •      Wniosek o dzierżawę nieruchomości (pobierz formularz)
 •      Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/ oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu (pobierz formularz)
 •     Odbitka z zasadniczej mapy miasta wraz z nakładkami SURE* (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
 •     Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną- wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 •     Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną  umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 •     W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 •     NIP, REGON/PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
 •     W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego  - kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawnośc.

Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.
Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć, wraz z wymaganymi dokumentami, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zawarcie umowy dzierżawy, możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,  oraz innych aprobujących opinii, wymaganych w zależności od celu dzierżawy i lokalizacji nieruchomości. Regułą jest przeprowadzanie oględzin i pomiarów nieruchomości, z udziałem Wnioskodawcy, skutkujące sporządzeniem notatki ze spotkania i dokumentacji fotograficznej.
Treść Umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. (czytaj),  w szczególnych sytuacjach  może być dostosowana do stanu faktycznego.
W wypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 
*Treść mapy zasadniczej może być prowadzona i przedstawiana w systemie nakładek tematycznych - na osobnych arkuszach folii lub w zbiorach warstw albo obiektów, oznaczonych symbolami:

 •     E - ewidencja gruntów i budynków,
 •     S - sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem),
 •     R - realizacyjne uzgodnienia projektowe,
 •     U - sieci uzbrojenia terenu,
  SURE, to  sytuacja powierzchniowa,  sieci uzbrojenia terenu, realizacyjne uzgodnienia projektowe, ewidencja gruntów i budynków