ZWROT  NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI


Na mocy art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze na własność gminy m. st. Warszawy przechodziły grunty położone
w przedwojennych granicach miasta.
Do 1939r. obecna Dzielnica Włochy była gminą wiejską. W latach 1939 – 1951 Włochy posiadały prawa miejskie. Przyłączenie Włoch do Warszawy nastąpiło w roku 1951r.


Przekazanie zarządu i administrowania nieruchomością właścicielowi /współwłaścicielom  odbywa się na zgodny wniosek zainteresowanej strony. Wniosek wraz z aktualnym odpisem
z księgi wieczystej, potwierdzającym prawo własności do nieruchomości, winien być skierowany do Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Decyzję w sprawie zwrotu zarządu nieruchomością właścicielowi podejmuje na posiedzeniu Zarząd Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy.
Po otrzymaniu zgody Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy  ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ustala termin przekazania zarządu nieruchomością oraz przygotowuje protokół przekazania.
Termin przekazania zarządu nieruchomością przekazywany jest mieszkańcom nieruchomości poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń oraz dostarczeniu indywidualnych powiadomień.
Protokół zostaje przekazany do akceptacji Burmistrza lub Z-cy Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (stosownie do udzielonych przez Prezydenta m. st. Warszawy pełnomocnictw).
W terminie ustalonym przez strony następuje protokolarne przekazanie zarządu
i administrowania nieruchomością właścicielowi. Od dnia protokolarnego przekazania nieruchomości na właścicielu / współwłaścicielach spoczywa obowiązek zawarcie umów dotyczących obsługi przedmiotowej nieruchomości.